ક્ષુદ્રતા અને સ્વાર્થ- આ બે પાપો

મહાભયંકર છે,

તેની દયા ખવાય નહીં ;

પણ આ બન્ને પાપો લગભગ સાર્વત્રિક જ દેખાય છે,

તેથી બધામાં રહેલા આ દુર્ગુણોનો

તિરસ્કાર ન કરતાં

પોતાનામાંથી તેનુ નિર્મુલન કરો………….(પ.પૂં દાદાજી )

હે પ્રભો….

મારા ઉદ્યોગમાં તારો યોગ,

મારા ગીતમાં તારો સૂર,

મારા ચિત્રમાં તારો રંગ,

મારા ખેતરમાં તારો મોલ,

મારા અલંકારમાં તારુ સોનુ

ભર,

આજ મારા જીવનની સફળતા

અને દિવાળી છે…………..(પ.પૂં દાદાજી )

Advertisements

ક્ષુદ્રતા અને સ્વાર્થ- આ બે પાપો

મહાભયંકર છે,

તેની દયા ખવાય નહીં ;

પણ આ બન્ને પાપો લગભગ સાર્વત્રિક જ દેખાય છે,

તેથી બધામાં રહેલા આ દુર્ગુણોનો

તિરસ્કાર ન કરતાં

પોતાનામાંથી તેનુ નિર્મુલન કરો………….(પ.પૂં દાદાજી )હે પ્રભો….

મારા ઉદ્યોગમાં તારો યોગ,

મારા ગીતમાં તારો સૂર,

મારા ચિત્રમાં તારો રંગ,

મારા ખેતરમાં તારો મોલ,

મારા અલંકારમાં તારુ સોનુ

ભર,

આજ મારા જીવનની સફળતા

અને દિવાળી છે…………..(પ.પૂં દાદાજી )

આ વિશ્વનો પસારો ઊભો કરવા વાળાને કેટલી ગાળો મળતી હશે?

આ જગતમાં જો કોઈ મોટામાં મોટો હુતાત્મા હોય તો તે પરમેશ્વરજ.

પરંતુ તે લોકોએ આપેલી ગાળો તરફ ધ્યાન ન આપતાં તેને યોગ્ય અને

પરિણામે  હિતકારક લાગે તેજ શાંતતાથી અવિરત કરતો રહેલો છે.

આ જ છે એમનુ પ્રભુત્વ.

પ.પુ.પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ( પૂં દાદા )

આજે થોડૂં કામ વધારે છે તો આપણે આવત઼ી કાલે કંકુના કરીશું.

                                                                                                 શિક્ષક