આજે થોડૂં કામ વધારે છે તો આપણે આવત઼ી કાલે કંકુના કરીશું.

                                                                                                 શિક્ષક

Advertisements